D.O. Oli de Mallorca
   D.O. Oli de Mallorca D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca
EN | FR | DE | ES | CA
7 July, 2023

Reglaments i normatives per al correcte etiquetatge d’OOVE amb DO Oli de Mallorca

etiquetatge Oli Oliva Verge Extra

Federico Martín. Assessor tècnic D.O Oli de Mallorca

L’any 2022 el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar dos reglaments de rellevància per a la Denominació d’Origen Oli de Mallorca. El primer, el Reglament Delegat (UE) 2022/2014 aborda les normes de comercialització, mentre que el segon, Reglament d’Execució (UE) 2022/2105 se centra en les normes relatives als controls i mètodes d’anàlisi de les característiques.

La Comissió Europea justifica la reforma en el gran valor de mercat de l’Oli d’Oliva Verge Extra i, per tant, ha cregut convenient establir normes de comercialització que garanteixin la qualitat del producte i lluitin contra el frau. Així mateix, millorar el control efectiu de les normes de comercialització i en conseqüència establir amb aquesta finalitat disposicions específiques per simplificar i aclarir determinats aspectes del marc reglamentari.

Una altra de les finalitats del Reglament és ajudar al consumidor a escollir entre els diferents olis, de forma que les indicacions obligatòries de l’etiqueta han de ser clarament llegibles. Així, estableix normes que regulen la llegibilitat i la concentració de dades obligatòries dins el camp visual principal.

Quant a l’adequada conservació de l’OOVE, nombrosos estudis científics han demostrat que la llum i la calor té efectes negatius en l’evolució de la qualitat. Per tant, l’etiqueta indicarà amb claredat les condicions específiques d’emmagatzematge amb la finalitat que el consumidor disposi d’una informació adequada sobre les condicions òptimes d’emmagatzematge del producte.

El lloc d’origen de l’OOVE és una indicació no només pel que fa al lloc a on es recol·lectaren les olives, sinó també de les pràctiques i tècniques d’extracció que influeixen en la qualitat i sabor de l’oli. El lloc d’origen ha de fer referència doncs a la zona geogràfica en què s’ha obtingut l’oli de l’oliva, que generalment coincideix en la zona d’extracció de l’oli.

D’altra banda, i d’acord amb el reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, les indicacions que figuren en l’etiqueta no poden ser d’una naturalesa que indueixi a error al consumidor sobre les característiques de l’oli, atorgant-li propietats que no posseeixi o suggerint que conté propietats particulars que són comuns a la majoria dels olis.

Un exemple: l’acidesa, mencionada de forma aïllada pot fer pensar erròniament en una escala de qualitat absoluta que resulta enganyosa per al consumidor, ja que aquest criteri només correspon a un valor qualitatiu dins un conjunt amb els altres paràmetres fisicoquímics (índex de peròxids, contingut en ceres i absorbència a ultravioleta). En conseqüència, quan es faci referència a l’acidesa a l’etiqueta, convé indicar també aquests paràmetres.

Finalment, per informar el consumidor sobre l’edat del producte, és convenient permetre que s’indiqui la campanya de recol·lecció a l’etiquetatge, però únicament si el 100% del contingut de l’envàs procedeix d’un únic any de recol·lecció. Donat que la collita de l’oliva sol començar a la tardor i finalitzar abans de la primavera de l’any següent, el Reglament aclareix com ha d’indicar-se en l’etiqueta la campanya de recol·lecció.

Prenent com a referència aquesta normativa, s’hauran de tenir en compte els elements que són obligatoris, com la denominació de venda “Oli d’oliva verge extra”, la informació sobre la categoria de l’oli “Oli d’oliva de categoria superior obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics”, les condicions especials d’emmagatzematge i el lloc d’origen.

Les mencions al mètode d’obtenció de l’oli com extracció en fred, les característiques organolèptiques, així com l’acidesa, índex de peròxids, contingut en ceres i absorbència en l’ultravioleta i la campanya de recol·lecció són de caràcter facultatiu.

Ara bé, tots sabem que una altra normativa també afecta quan dissenyam la nostra etiqueta. Així doncs, els elements a incloure en ella són:

 • Denominació de venda: “Oli d’oliva verge extra”, que figurarà en el camp visual principal. Aquesta haurà de figurar en caràcters homogenis i sense associar-se a altres termes.
 • Informació sobre la categoria de l’oli: “Oli d’oliva de categoria superior obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics”
 • Informació sobre l’origen, que figurarà en el camp visual principal i serà “Oli de Mallorca”.
 • Informació de la conservació a l’abric de la calor i de la llum.

Amb tot això es podrà afegir la següent informació facultativa:

 • Extracció en fred,
 • Característiques organolèptiques,
 • Acidesa, amb índex de peròxids, K270 i ceres,
 • Informació sobre la collita

Com a obligació que estableix el Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor figurarà també:

 • Quantitat neta, dins el mateix camp visual que la denominació de venda, però no necessàriament al camp visual principal. Per això, si se situa en el revers, haurà de repetir-se novament.
 • Indicació de data límit de consum una vegada obert l’envàs.
 • Marcat de dates
 • Identificació de l’empresa i el seu domicili y
 • Informació nutricionals segons l’annex XV.

A tot això s’afegeix l’obligació d’indicar el lot segons el Real Decret 1808/1991. En el cas d’incloure en el marcat de dates la indicació del dia, el lot no serà obligatori.

Pel que fa al Reglament que regeix la Denominació, és obligatòria la inclusió del número d’inscripció al registre i el logotip segons va aprovar el ple del 5 d’octubre de 2016.

Finalment, la normativa europea, Reglament Delegat (UE) Núm. 664/2014 i Reglament d’Execució (UE) Núm. 668/2014, estableix l’obligació d’incloure el logotip de la UE acompanyat, dins el mateix camp visual, pel nom de la Denominació.